Sianel / 2 Mai 2018

Cwrdd â'r Tîm - Esther Morris

Dywedwch ychydig bach wrthym amdanoch chi'ch hun?

Esther yw f’enw i ac ar ôl mynd i'r Brifysgol yn Aberystwyth dw i wedi ymgartrefu yng Nghymru ers rhyw 13 mlynedd. Dw i'n byw gyda fy ngŵr yn y Cymoedd, ger Caerffili.

Roeddwn i'n athrawes drama amser maith yn ôl ond dw i hefyd wedi gwneud amrywiaeth o wahanol swyddi eraill – gyda Chynulliad Cymru, y Comisiwn Coedwigaeth ac Opera Cenedlaethol Cymru. Ymunais â Thîm Ffotogallery ym mis Mawrth 2017. Dw i hefyd yn canu gyda chôr merched Sororitas yng Nghaerdydd.

Beth yw eich rôl yn Ffotogallery a beth mae hynny'n ei olygu?

Fi yw'r Rheolwr Busnes. Mae hynny'n golygu fy mod yn gofalu am bob peth gweithredol ac ariannol, yn ogystal â chynorthwyo gyda'r gwaith o gynllunio a chydlynu digwyddiadau. Dw i hefyd yn ymwneud â chodi arian a datblygu'r busnes ac yn goruchwylio cyfathrebu a gweinyddiaeth y cwmni. Mae pob diwrnod yn Ffotogallery yn wahanol - o un dydd i'r llall fe allwn i fod yn gyrru faniau, yn paentio waliau neu'n hongian lluniau!

Beth a'ch ysbrydolodd chi i weithio yn y celfyddydau?

Roeddwn i wastad yn awyddus i ddilyn gyrfa yn y celfyddydau - dyna pam yr astudiais i ddrama a theatr yn y Brifysgol. Dw i'n ymddiddori'n fawr mewn perfformio a chelfyddyd weledol ac yn credu'n gryf y dylai'r meysydd hynny fod yn agored ac yn hygyrch i bawb. Mae'r Celfyddydau a Diwylliant yn sylfaen i'n bodolaeth ac rwy'n teimlo'n freintiedig iawn bod fy ngwaith hefyd yn rhywbeth dw i'n ei werthfawrogi ac yn ei fwynhau.


Oes gennych chi hoff Brosiect neu Arddangosfa ers bod gyda Ffotogallery?

Fe ddechreuais i ychydig cyn trydedd gŵyl Diffusion ac roeddwn yn ddigon ffodus i fod yn rhan o bob agwedd ar y gwaith o gyflwyno'r ŵyl. Roedd hi'n wych gallu mynd â gweithiau celfyddydol i fannau anarferol a chyhoeddus, roeddwn yn falch iawn ein bod wedi cael cyfle i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, yn enwedig trwy gyfrwng ymyriadau cyhoeddus. Roedd yn bosib i bobl 'ddod o hyd' i gelfyddyd heb fynd i oriel gonfensiynol, ac mae hynny'n grêt.

Rhowch ffaith ddiddorol amdanoch chi'ch hun i ni

Dw i wedi bod i dri Disneyland gwahanol ac wedi canu ddwywaith yn y Royal Albert Hall.